Nowość: Zaczepy do sprężyn falistych

MAR­CO­POL posze­rzył ofertę pro­duk­tową, dedy­ko­waną dla branży meblar­skiej. Nowo­ściami w asor­ty­men­cie są: zaczep do sprę­żyn fali­stych oraz zaczep do sprę­żyn fali­stych z ogra­nicz­ni­kiem.

Zaczepy pla­sti­kowe przy­mo­co­wy­wane są do ste­laży i ram meblo­wych za pomocą zszy­wek sta­no­wią pod­sta­wowy i nie­za­wodny sys­tem moco­wa­nia sprę­żyn fali­stych, które należą do kla­sycz­nych sys­te­mów sprę­żynowania mebli tapi­ce­ro­wa­nych, sie­dzisk samo­cho­do­wych i mebli ogro­do­wych.

Moco­wa­nie sprę­żyn fali­stych jest w zakre­sie śred­nic: 2,80 mm; 3,80 mm; 4,00 mm. Nowe pro­dukty można mon­to­wać ręcz­nie lub auto­ma­tycz­nie.

Wachlarz pro­duk­tów dedy­ko­wa­nych dla branży meblar­skiej Mar­co­pol roz­wija rów­no­le­gle z ten­den­cjami desi­gner­skimi, które wyzna­czają trendy we współ­cze­snym wzor­nic­twie.

Dzięki wła­snemu zaple­czu pro­duk­cyj­nemu Mar­co­pol we współ­pracy z tech­no­lo­gami i dzia­łami R&D firm pro­duk­cyj­nych roz­sze­rza port­fo­lio pro­duk­tów o kolejne nowo­ści.

Udostępnij to!

Odpowiedz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *