Targi FURNICA z sukcesem dla MARCOPOL-u!

W dniach 6–9 paździer­nika w Pozna­niu odbyły się naj­waż­niej­sze targi dla branży meblar­skiej FUR­NICA, DREMA i SOFAB na któ­rych jed­nym z głów­nych wystaw­ców był MAR­CO­POL. Pod­czas tego­rocz­nych tar­gów swoją inno­wa­cyjną ofertę przed­sta­wiło bli­sko 600 firm z 21 kra­jów, a ich sto­iska odwie­dziło ponad 20.000 przed­sta­wi­cieli firm.

Odwie­dza­jący nowo­cze­sne sto­isko MAR­CO­POL-u mieli moż­li­wość zapo­zna­nia się z sze­roką ofertą i nowo­ściami firmy. W tym roku fir­mowa eks­po­zy­cja przy­cią­gała uwagę zwie­dza­ją­cych wyra­zi­stymi bar­wami oraz desi­gnem, które oka­zało się nie­oce­nione, gdy trzeba było przy­jąć całą rze­szę tar­go­wych gości. Wygląd sto­iska nie umknął uwa­dze orga­ni­za­to­rów, któ­rzy pod­czas gali nagro­dzili firmę sta­tu­etką Acan­thus Aureus. Przy­zna­wana przez MTP nagroda ma na celu nagra­dza­nie naj­lep­szych roz­wią­zań archi­tek­to­nicz­nych i gra­ficz­nych, które sprzy­jają bez­po­śred­niej komu­ni­ka­cji z klien­tem i pod­kre­ślają pozy­tywny wize­ru­nek firmy, wysta­wia­ją­cej swoją ofertę na poszcze­gól­nych tar­gach. Sta­tu­etką Zło­tego Akanta nagra­dzane są sto­iska naj­le­piej zapro­jek­to­wane i przy­go­to­wane do reali­za­cji stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej firmy pod­czas tar­gów.

Spora rze­sza zwie­dza­ją­cych poja­wiła się na fir­mo­wym sto­isku także pod­czas pokazu bar­mań­skiego flair w wyko­na­niu Filipa Cisz­kow­skiego, który po zakoń­czo­nym show ser­wo­wał dla gości drinki mole­ku­larne.

MAR­CO­POL zapre­zen­to­wał na poznań­skich tar­gach gamę nowo­ści i naj­lep­szych roz­wią­zań ze swo­jej oferty. Dzięki temu firma nawią­zała wiele cie­ka­wych i roku­ją­cych kon­tak­tów han­dlo­wych z takich kra­jów jak: Niemcy, Szwaj­ca­ria, Fran­cja, Tur­cja, Esto­nia, Sło­wa­cja i Cze­chy. Wśród nich lwią część sta­no­wią pro­du­cenci mebli, dla któ­rych na co dzień firma MAR­CO­POL dostar­cza spe­cja­li­styczne ele­menty złączne i akce­so­ria.

Targi Fur­nica stanowiły dla Nas świetną oka­zję, by zapre­zen­to­wać swoje nowo­ści, przed­sta­wić Klien­tom czym wyróż­nia się nasza oferta i prze­ko­nać dla­czego warto z nami współ­pra­co­wać. Liczba Klien­tów, któ­rzy odwie­dzili nasze sto­isko pod­czas tej wystawy potwier­dza, że tego rodzaju imprezy są potrzebne i cie­szą się zain­te­re­so­wa­niem branży. Jestem prze­ko­nana, że na tego­rocz­nej wysta­wie nasi Klienci zna­leźli pro­dukty odpo­wia­da­jące ich potrze­bom – mówi Anna Grzech, Pro­duct Mana­ger w MAR­CO­POL Sp. z o. o.

Firma MAR­CO­POL pra­gnie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy odwie­dzili sto­isko fir­mowe na tar­gach FUR­NICA.

 

Udostępnij to!

Odpowiedz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *