Nowa Gazetka Promocyjna nr 7/2015

Informujemy, że jest już dostępny nowy numer Gazetki Promocyjnej nr 7 (okres obowiązywania od 19.10.2015 r. do 20.11.2015 r.), a w nim wiele promocji oraz hitów cenowych, które przygotowaliśmy dla Państwa. NOWOŚCI: – Klej montażowy MS Polimer – Piana pistoletowa ognioodporna B1 EXTRA BONUSY!: Jesienne ocieplenie z MARCOPOL-em! Przy zakupie produktów z gazetki za podaną…

System JB-D®/L

System JB-D®/L to rozwiązanie firmy SFS-Intec, dostępne w ofercie firmy Marcopol zapewniające szybki i bezpieczny montaż okien zarówno na krawędzi muru jak i z częściowym wysunięciem do 40 mm. Wysokiej jakości elementy systemu JB-D®/L  zapewniają szybki i pewny montaż. Dzięki zastosowanej konstrukcji istnieje możliwości swobodnego zastosowania uszczelniających taśm rozprężnych zapewniających doskonałą izolację ościeża. System JB-D®/L…

MARCOPOL partnerem kampanii DOBRY MONTAŻ

Ruszyła II edy­cja ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii „DOBRY MON­TAŻ„, któ­rej jed­nym z głów­nych part­ne­rów jest MAR­CO­POL. Jej celem jest edu­ka­cja i zbu­do­wa­nie świa­do­mo­ści inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych w zakre­sie dobrego mon­tażu wyro­bów sto­larki budow­la­nej – okien, drzwi, bram i fasad. Orga­ni­za­to­rem kam­pa­nii jest Zwią­zek Pol­skie Okna i Drzwi. Zaan­ga­żo­wa­nie firmy MAR­CO­POL w kam­pa­nię „Dobry Mon­taż” wynika z faktu wpro­wa­dze­nia oferty firmy skie­ro­wa­nej do pro­fe­sjo­nalnych grup mon­ta­żo­wych, two­rzo­nej razem…

Targi FURNICA z sukcesem dla MARCOPOL-u!

W dniach 6–9 paździer­nika w Pozna­niu odbyły się naj­waż­niej­sze targi dla branży meblar­skiej FUR­NICA, DREMA i SOFAB na któ­rych jed­nym z głów­nych wystaw­ców był MAR­CO­POL. Pod­czas tego­rocz­nych tar­gów swoją inno­wa­cyjną ofertę przed­sta­wiło bli­sko 600 firm z 21 kra­jów, a ich sto­iska odwie­dziło ponad 20.000 przed­sta­wi­cieli firm. Odwie­dza­jący nowo­cze­sne sto­isko MAR­CO­POL-u mieli moż­li­wość zapo­zna­nia się z sze­roką ofertą i nowo­ściami firmy. W tym roku fir­mowa eks­po­zy­cja…

Marcopol KLD Trading członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej

Z dumą informujemy, iż z dniem 1 września firma Marcopol KLD Trading jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej oraz Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kali­nin­gradzka Izba Prze­my­słowo-Han­dlowa powstała w 1990 roku, jako jedna z pierw­szych w Fede­ra­cji Rosyj­skiej. Obec­nie Izba jest naj­więk­szym sto­wa­rzy­sze­niem przed­się­bior­ców obwodu kali­nin­gradz­kiego liczą­cym ponad 350 człon­ków. Kali­nin­gradz­kiej Izbie Prze­my­słowo-Han­dlo­wej dele­go­wane są liczne upraw­nie­nia, takie jak: wyda­wa­nie cer­ty­fi­ka­tów…

Pakiety promocyjne dla Klientów MARCOPOL

Firma Marcopol nieustannie rozszerza swoją ofertę o nowe produkty. Chcąc zainteresować naszych Klientów nowościami przygotowaliśmy promocję na pakiety handlowe. Pakiety Korzyści: Kup promowane produkty, a dostaniesz wybrane elektronarzędzia firmy Bosch za 1 PLN.   Firma Marcopol nieustannie rozszerza swoją ofertę o nowe produkty. Chcąc zainteresować naszych Klientów nowościami przygotowaliśmy promocję na pakiety handlowe. Promocja skierowana…

Nowość: Zaczepy do sprężyn falistych

MAR­CO­POL posze­rzył ofertę pro­duk­tową, dedy­ko­waną dla branży meblar­skiej. Nowo­ściami w asor­ty­men­cie są: zaczep do sprę­żyn fali­stych oraz zaczep do sprę­żyn fali­stych z ogra­nicz­ni­kiem. Zaczepy pla­sti­kowe przy­mo­co­wy­wane są do ste­laży i ram meblo­wych za pomocą zszy­wek sta­no­wią pod­sta­wowy i nie­za­wodny sys­tem moco­wa­nia sprę­żyn fali­stych, które należą do kla­sycz­nych sys­te­mów sprę­żynowania mebli tapi­ce­ro­wa­nych, sie­dzisk samo­cho­do­wych i mebli ogro­do­wych. Moco­wa­nie sprę­żyn fali­stych jest…

Gazetka promocyjna nr 6 – wrzesień/październik 2015

Informujemy, że jest już dostępny nowy numer Gazetki Promocyjnej nr 6 (okres obowiązywania od 1.09.2015 do 17.10.2015), a w nim wiele promocji oraz hitów cenowych, które przygotowaliśmy dla Państwa. NOWOŚCI: – Klej montażowy MS Polimer – Silikon wysokotemperaturowy SUPER CENA: – Wkręty do drewna Extra – Siatka do izolacji + Klej do styropianu – Kołek…

Szkolenia montażowe w MARCOPOL-u

Nasi handlowcy mają za sobą szereg szkoleń montażowych przeprowadzonych przez firmę SFS-Intec oraz ISO-Chemie GmbH. Celem spotkań w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku była edukacja dotycząca tzw. ciepłego montażu przy wykorzystaniu najwyższej jakości produktów. Ma to związek z przygotowaniem i wdrożeniem przez MARCOPOL kompleksowej oferty, dla producentów oraz montażystów stolarki okienno-drzwiowej. Chęć zmniejszenia kosztów zużycia energii…

Wielki Mecz Marcopolu: ZACHÓD vs WSCHÓD 6:2!

Blisko 40 zawodników firmy MARCOPOL na boisku, urodziwe cheerleaderki, 40-stopniowy upał, a przede wszystkim wielkie piłkarskie emocje w Pabianicach. W Wielkim Meczu: Starcie Tytanów handlowcy z Zachodu pokonali Wschód 6:2. To co działo się 07.08. na boisku w Pabianicach należy śmiało określić piłkarskim świętem MARCOPOL-u. Wszyscy zawodnicy drużyny Zachodu, prowadzeni przez Kingę Stawicką (Regionalny Dyrektor…

Podziękowania dla naszej firmy

W ostatnich dniach siedzibę naszej firmy odwiedzili przedstawiciele Związku Polskie Okna i Drzwi, którego członkiem jest MARCOPOL Sp. z o.o. Jedyna i największa organizacja zrzeszającą polskich producentów, dostawców i dystrybutorów z branży stolarki budowlanej doceniła tym samym udział naszej spółki w VI Kongresie Stolarki, który odbył się w maju. Już podczas majowego wydarzenia MARCOPOL otrzymał…

Pomoc dla Olafa Kasprzyka

Informujemy, że sprzedaliśmy wszystkie plastikowe nakrętki zebrane dotychczas przez pracowników Marcopolu na rzecz Olafa Kasprzyka na łączną kwotę 3520 zł. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną wpłacone na subkonto Olafa w Fundacji Serce Dziecku w Wejherowie. Dziękujemy wszystkim bardzo, bardzo gorąco za bezinteresowne zaangażowanie i przyłączenie się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Olafa. Tym…

Podziękowania dla Władysława Grabowskiego

Mistrz Polski w Rugby, a na co dzień pracownik Działu Eksportu MARCOPOL Sp. z o.o. – Władysław Grabowski został uhonorowany przez Dyrekcję Spółki za osiągnięcie wspaniałego sukcesu sportowego. Przypomnijmy, że na początku lipca br. Władek wraz ze swoją drużyną – Arki Gdynia pokonując Budowlanych Łódź zdobył tytuł Mistrza Polski w Rugby. Dyrekcja spółki na czele…

Nowa gazetka promocyjna! – lipiec/sierpień 2015

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Gazetki Promocyjnej MARCOPOL! Okres obowiązywania gazetki zaczyna się od 20.07. i trwa do 28.08.2015 r. Nowy numer to świetna okazja na zaopatrzenie się w materiały jeszcze przed rozpoczęciem sezonu budowlanego. W najnowszym wydaniu znajdziecie: NOWOŚCI – Wkręty do izolacji z podwójnym gwintem – ocynk biały – Gwoździe tapicerskie…

Strażacka łódź w prezencie od Marcopolu

Dzięki wsparciu firmy MARCOPOL strażacy z OSP Chmielno otrzymali nowoczesną łódź motorową BRIG Falcon 450 sport/BF 50, która będzie przeznaczona do realizacji zadań związanych z ochroną akwenów wodnych na terenie Gminy Chmielno. Zakup pontonu przyczynił się do prawidłowego realizowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej i właściwej ochrony jezior. Nowy ponton umożliwia strażakom odpowiednie działania zmierzające…