Konkurs ,,Mebel Dziecięcych Marzeń” zakończony!

Zakończyła się trzecia edycja konkursu „Mebel dziecięcych marzeń”, którego sponsorem strategicznym jest firma MARCOPOL. Tegoroczna edycja spotkała się z wielką kreatywnością i wyobraźnią najmłodszych, a organizatorzy otrzymali rekordową liczbę prac. W tym roku udział w konkursie wzięło prawie 500 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, którzy swoimi inspiracjami i pomysłami oczarowali organizatorów. Oryginalność…

Świąteczny numer Gazetki Promocyjnej nr 8

Informujemy, że jest już dostępny nowy numer Gazetki Promocyjnej nr 8 (okres obowiązywania od 23.11.2015 r. do 18.12.2015 r.), a w nim wiele promocji oraz świątecznych hitów cenowych, które przygotowaliśmy dla Państwa. Czas na Święta z MARCOPOL-em! EXTRA BONUSY: Przy zakupie produktów z gazetki za kwotę otrzymasz klocki LEGO, które są idealnym prezentem dla Twojego…

MARCOPOL Grand Prix na torze w Łodzi

Co to były za emocje! Wspaniałe ściganie naszych handlowców w ramach MARCOPOL Grand Prix zakończyło się sukcesem Zachodu, którego kierowcy okazali się najlepsi na torze kartingowym Racing Center w Łodzi. Drużyna Zachodu pod przewodnictwem Kingi Stawickiej (Regionalny Dyrektor Sprzedaży) po raz kolejny potwierdziła, że na zarówno na boisku piłkarskim, jak i na torze jest lepsza…

Wzrosty MARCOPOL-u w III kwartale 2015 roku

Marcopol Sp. z o.o., wiodący producent i dystrybutor elementów złącznych podsumował swoją działalność w trzecim kwartale 2015 roku, w którym firma osiągnęła 8-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku. Dobre wyniki firmy w III kwartale br. są efektem wielu działań podjętych w firmie jeszcze w 2014 roku. Marcopol stawia na innowacje i rozwój. Firma rozbudowuje i…

Nowa Gazetka Promocyjna nr 7/2015

Informujemy, że jest już dostępny nowy numer Gazetki Promocyjnej nr 7 (okres obowiązywania od 19.10.2015 r. do 20.11.2015 r.), a w nim wiele promocji oraz hitów cenowych, które przygotowaliśmy dla Państwa. NOWOŚCI: – Klej montażowy MS Polimer – Piana pistoletowa ognioodporna B1 EXTRA BONUSY!: Jesienne ocieplenie z MARCOPOL-em! Przy zakupie produktów z gazetki za podaną…

System JB-D®/L

System JB-D®/L to rozwiązanie firmy SFS-Intec, dostępne w ofercie firmy Marcopol zapewniające szybki i bezpieczny montaż okien zarówno na krawędzi muru jak i z częściowym wysunięciem do 40 mm. Wysokiej jakości elementy systemu JB-D®/L  zapewniają szybki i pewny montaż. Dzięki zastosowanej konstrukcji istnieje możliwości swobodnego zastosowania uszczelniających taśm rozprężnych zapewniających doskonałą izolację ościeża. System JB-D®/L…

MARCOPOL partnerem kampanii DOBRY MONTAŻ

Ruszyła II edy­cja ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii „DOBRY MON­TAŻ„, któ­rej jed­nym z głów­nych part­ne­rów jest MAR­CO­POL. Jej celem jest edu­ka­cja i zbu­do­wa­nie świa­do­mo­ści inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych w zakre­sie dobrego mon­tażu wyro­bów sto­larki budow­la­nej – okien, drzwi, bram i fasad. Orga­ni­za­to­rem kam­pa­nii jest Zwią­zek Pol­skie Okna i Drzwi. Zaan­ga­żo­wa­nie firmy MAR­CO­POL w kam­pa­nię „Dobry Mon­taż” wynika z faktu wpro­wa­dze­nia oferty firmy skie­ro­wa­nej do pro­fe­sjo­nalnych grup mon­ta­żo­wych, two­rzo­nej razem…

Targi FURNICA z sukcesem dla MARCOPOL-u!

W dniach 6–9 paździer­nika w Pozna­niu odbyły się naj­waż­niej­sze targi dla branży meblar­skiej FUR­NICA, DREMA i SOFAB na któ­rych jed­nym z głów­nych wystaw­ców był MAR­CO­POL. Pod­czas tego­rocz­nych tar­gów swoją inno­wa­cyjną ofertę przed­sta­wiło bli­sko 600 firm z 21 kra­jów, a ich sto­iska odwie­dziło ponad 20.000 przed­sta­wi­cieli firm. Odwie­dza­jący nowo­cze­sne sto­isko MAR­CO­POL-u mieli moż­li­wość zapo­zna­nia się z sze­roką ofertą i nowo­ściami firmy. W tym roku fir­mowa eks­po­zy­cja…

Marcopol KLD Trading członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej

Z dumą informujemy, iż z dniem 1 września firma Marcopol KLD Trading jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej oraz Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kali­nin­gradzka Izba Prze­my­słowo-Han­dlowa powstała w 1990 roku, jako jedna z pierw­szych w Fede­ra­cji Rosyj­skiej. Obec­nie Izba jest naj­więk­szym sto­wa­rzy­sze­niem przed­się­bior­ców obwodu kali­nin­gradz­kiego liczą­cym ponad 350 człon­ków. Kali­nin­gradz­kiej Izbie Prze­my­słowo-Han­dlo­wej dele­go­wane są liczne upraw­nie­nia, takie jak: wyda­wa­nie cer­ty­fi­ka­tów…

Pakiety promocyjne dla Klientów MARCOPOL

Firma Marcopol nieustannie rozszerza swoją ofertę o nowe produkty. Chcąc zainteresować naszych Klientów nowościami przygotowaliśmy promocję na pakiety handlowe. Pakiety Korzyści: Kup promowane produkty, a dostaniesz wybrane elektronarzędzia firmy Bosch za 1 PLN.   Firma Marcopol nieustannie rozszerza swoją ofertę o nowe produkty. Chcąc zainteresować naszych Klientów nowościami przygotowaliśmy promocję na pakiety handlowe. Promocja skierowana…

Nowość: Zaczepy do sprężyn falistych

MAR­CO­POL posze­rzył ofertę pro­duk­tową, dedy­ko­waną dla branży meblar­skiej. Nowo­ściami w asor­ty­men­cie są: zaczep do sprę­żyn fali­stych oraz zaczep do sprę­żyn fali­stych z ogra­nicz­ni­kiem. Zaczepy pla­sti­kowe przy­mo­co­wy­wane są do ste­laży i ram meblo­wych za pomocą zszy­wek sta­no­wią pod­sta­wowy i nie­za­wodny sys­tem moco­wa­nia sprę­żyn fali­stych, które należą do kla­sycz­nych sys­te­mów sprę­żynowania mebli tapi­ce­ro­wa­nych, sie­dzisk samo­cho­do­wych i mebli ogro­do­wych. Moco­wa­nie sprę­żyn fali­stych jest…

Gazetka promocyjna nr 6 – wrzesień/październik 2015

Informujemy, że jest już dostępny nowy numer Gazetki Promocyjnej nr 6 (okres obowiązywania od 1.09.2015 do 17.10.2015), a w nim wiele promocji oraz hitów cenowych, które przygotowaliśmy dla Państwa. NOWOŚCI: – Klej montażowy MS Polimer – Silikon wysokotemperaturowy SUPER CENA: – Wkręty do drewna Extra – Siatka do izolacji + Klej do styropianu – Kołek…

Szkolenia montażowe w MARCOPOL-u

Nasi handlowcy mają za sobą szereg szkoleń montażowych przeprowadzonych przez firmę SFS-Intec oraz ISO-Chemie GmbH. Celem spotkań w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku była edukacja dotycząca tzw. ciepłego montażu przy wykorzystaniu najwyższej jakości produktów. Ma to związek z przygotowaniem i wdrożeniem przez MARCOPOL kompleksowej oferty, dla producentów oraz montażystów stolarki okienno-drzwiowej. Chęć zmniejszenia kosztów zużycia energii…

Wielki Mecz Marcopolu: ZACHÓD vs WSCHÓD 6:2!

Blisko 40 zawodników firmy MARCOPOL na boisku, urodziwe cheerleaderki, 40-stopniowy upał, a przede wszystkim wielkie piłkarskie emocje w Pabianicach. W Wielkim Meczu: Starcie Tytanów handlowcy z Zachodu pokonali Wschód 6:2. To co działo się 07.08. na boisku w Pabianicach należy śmiało określić piłkarskim świętem MARCOPOL-u. Wszyscy zawodnicy drużyny Zachodu, prowadzeni przez Kingę Stawicką (Regionalny Dyrektor…

Podziękowania dla naszej firmy

W ostatnich dniach siedzibę naszej firmy odwiedzili przedstawiciele Związku Polskie Okna i Drzwi, którego członkiem jest MARCOPOL Sp. z o.o. Jedyna i największa organizacja zrzeszającą polskich producentów, dostawców i dystrybutorów z branży stolarki budowlanej doceniła tym samym udział naszej spółki w VI Kongresie Stolarki, który odbył się w maju. Już podczas majowego wydarzenia MARCOPOL otrzymał…