Terminy dostaw w okresie świątecznym

Szanowni Państwo, W związku z trwającą w naszej firmie inwentaryzacją oraz zbliżającym się okresem międzyświatecznym informujemy, że wysyłki towaru z Magazynu Centralnego będą realizowane do 23.12.2015 oraz od 04.01.2016 r.  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Naszym Klientom oraz partnerom biznesowym składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku…

MARCOPOL dla Szlachetnej Paczki!

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” Z radością ogłaszamy, że firma MARCOPOL ponownie dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.  Zespół pracowników MARCOPOL-u z wielkim zaangażowaniem przyłączył się do zbiórki darów dla potrzebującej rodziny. W ciągu dwóch tygodniu udało się nam zebrać wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy o które prosiła rodzina, m.in.: artykuły spożywcze, artykuły  chemiczne, odzież oraz przybory…

Zawleczki

Zawleczki to niewielkie elementy złączne stosowane w budowie maszyn, a także w konstrukcjach budowlanych jako część zabezpieczająca przed zsuwaniem się lub przemieszczaniem innych elementów umieszczonych na wałkach, osiach czy trzpieniach. Do ich cech charakterystycznych zaliczyć można specyficzną budowę oraz elastyczność. Zawleczki stosuje się wyłącznie w momencie, gdy element zabezpieczony nie jest obciążony. Ich inną funkcją…

Konkurs ,,Mebel Dziecięcych Marzeń” zakończony!

Zakończyła się trzecia edycja konkursu „Mebel dziecięcych marzeń”, którego sponsorem strategicznym jest firma MARCOPOL. Tegoroczna edycja spotkała się z wielką kreatywnością i wyobraźnią najmłodszych, a organizatorzy otrzymali rekordową liczbę prac. W tym roku udział w konkursie wzięło prawie 500 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, którzy swoimi inspiracjami i pomysłami oczarowali organizatorów. Oryginalność…

Świąteczny numer Gazetki Promocyjnej nr 8

Informujemy, że jest już dostępny nowy numer Gazetki Promocyjnej nr 8 (okres obowiązywania od 23.11.2015 r. do 18.12.2015 r.), a w nim wiele promocji oraz świątecznych hitów cenowych, które przygotowaliśmy dla Państwa. Czas na Święta z MARCOPOL-em! EXTRA BONUSY: Przy zakupie produktów z gazetki za kwotę otrzymasz klocki LEGO, które są idealnym prezentem dla Twojego…

MARCOPOL Grand Prix na torze w Łodzi

Co to były za emocje! Wspaniałe ściganie naszych handlowców w ramach MARCOPOL Grand Prix zakończyło się sukcesem Zachodu, którego kierowcy okazali się najlepsi na torze kartingowym Racing Center w Łodzi. Drużyna Zachodu pod przewodnictwem Kingi Stawickiej (Regionalny Dyrektor Sprzedaży) po raz kolejny potwierdziła, że na zarówno na boisku piłkarskim, jak i na torze jest lepsza…

Wzrosty MARCOPOL-u w III kwartale 2015 roku

Marcopol Sp. z o.o., wiodący producent i dystrybutor elementów złącznych podsumował swoją działalność w trzecim kwartale 2015 roku, w którym firma osiągnęła 8-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku. Dobre wyniki firmy w III kwartale br. są efektem wielu działań podjętych w firmie jeszcze w 2014 roku. Marcopol stawia na innowacje i rozwój. Firma rozbudowuje i…

Nowa Gazetka Promocyjna nr 7/2015

Informujemy, że jest już dostępny nowy numer Gazetki Promocyjnej nr 7 (okres obowiązywania od 19.10.2015 r. do 20.11.2015 r.), a w nim wiele promocji oraz hitów cenowych, które przygotowaliśmy dla Państwa. NOWOŚCI: – Klej montażowy MS Polimer – Piana pistoletowa ognioodporna B1 EXTRA BONUSY!: Jesienne ocieplenie z MARCOPOL-em! Przy zakupie produktów z gazetki za podaną…

System JB-D®/L

System JB-D®/L to rozwiązanie firmy SFS-Intec, dostępne w ofercie firmy Marcopol zapewniające szybki i bezpieczny montaż okien zarówno na krawędzi muru jak i z częściowym wysunięciem do 40 mm. Wysokiej jakości elementy systemu JB-D®/L  zapewniają szybki i pewny montaż. Dzięki zastosowanej konstrukcji istnieje możliwości swobodnego zastosowania uszczelniających taśm rozprężnych zapewniających doskonałą izolację ościeża. System JB-D®/L…

MARCOPOL partnerem kampanii DOBRY MONTAŻ

Ruszyła II edy­cja ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii „DOBRY MON­TAŻ„, któ­rej jed­nym z głów­nych part­ne­rów jest MAR­CO­POL. Jej celem jest edu­ka­cja i zbu­do­wa­nie świa­do­mo­ści inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych w zakre­sie dobrego mon­tażu wyro­bów sto­larki budow­la­nej – okien, drzwi, bram i fasad. Orga­ni­za­to­rem kam­pa­nii jest Zwią­zek Pol­skie Okna i Drzwi. Zaan­ga­żo­wa­nie firmy MAR­CO­POL w kam­pa­nię „Dobry Mon­taż” wynika z faktu wpro­wa­dze­nia oferty firmy skie­ro­wa­nej do pro­fe­sjo­nalnych grup mon­ta­żo­wych, two­rzo­nej razem…

Targi FURNICA z sukcesem dla MARCOPOL-u!

W dniach 6–9 paździer­nika w Pozna­niu odbyły się naj­waż­niej­sze targi dla branży meblar­skiej FUR­NICA, DREMA i SOFAB na któ­rych jed­nym z głów­nych wystaw­ców był MAR­CO­POL. Pod­czas tego­rocz­nych tar­gów swoją inno­wa­cyjną ofertę przed­sta­wiło bli­sko 600 firm z 21 kra­jów, a ich sto­iska odwie­dziło ponad 20.000 przed­sta­wi­cieli firm. Odwie­dza­jący nowo­cze­sne sto­isko MAR­CO­POL-u mieli moż­li­wość zapo­zna­nia się z sze­roką ofertą i nowo­ściami firmy. W tym roku fir­mowa eks­po­zy­cja…

Marcopol KLD Trading członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej

Z dumą informujemy, iż z dniem 1 września firma Marcopol KLD Trading jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej oraz Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kali­nin­gradzka Izba Prze­my­słowo-Han­dlowa powstała w 1990 roku, jako jedna z pierw­szych w Fede­ra­cji Rosyj­skiej. Obec­nie Izba jest naj­więk­szym sto­wa­rzy­sze­niem przed­się­bior­ców obwodu kali­nin­gradz­kiego liczą­cym ponad 350 człon­ków. Kali­nin­gradz­kiej Izbie Prze­my­słowo-Han­dlo­wej dele­go­wane są liczne upraw­nie­nia, takie jak: wyda­wa­nie cer­ty­fi­ka­tów…

Pakiety promocyjne dla Klientów MARCOPOL

Firma Marcopol nieustannie rozszerza swoją ofertę o nowe produkty. Chcąc zainteresować naszych Klientów nowościami przygotowaliśmy promocję na pakiety handlowe. Pakiety Korzyści: Kup promowane produkty, a dostaniesz wybrane elektronarzędzia firmy Bosch za 1 PLN.   Firma Marcopol nieustannie rozszerza swoją ofertę o nowe produkty. Chcąc zainteresować naszych Klientów nowościami przygotowaliśmy promocję na pakiety handlowe. Promocja skierowana…

Nowość: Zaczepy do sprężyn falistych

MAR­CO­POL posze­rzył ofertę pro­duk­tową, dedy­ko­waną dla branży meblar­skiej. Nowo­ściami w asor­ty­men­cie są: zaczep do sprę­żyn fali­stych oraz zaczep do sprę­żyn fali­stych z ogra­nicz­ni­kiem. Zaczepy pla­sti­kowe przy­mo­co­wy­wane są do ste­laży i ram meblo­wych za pomocą zszy­wek sta­no­wią pod­sta­wowy i nie­za­wodny sys­tem moco­wa­nia sprę­żyn fali­stych, które należą do kla­sycz­nych sys­te­mów sprę­żynowania mebli tapi­ce­ro­wa­nych, sie­dzisk samo­cho­do­wych i mebli ogro­do­wych. Moco­wa­nie sprę­żyn fali­stych jest…

Gazetka promocyjna nr 6 – wrzesień/październik 2015

Informujemy, że jest już dostępny nowy numer Gazetki Promocyjnej nr 6 (okres obowiązywania od 1.09.2015 do 17.10.2015), a w nim wiele promocji oraz hitów cenowych, które przygotowaliśmy dla Państwa. NOWOŚCI: – Klej montażowy MS Polimer – Silikon wysokotemperaturowy SUPER CENA: – Wkręty do drewna Extra – Siatka do izolacji + Klej do styropianu – Kołek…