MARCOPOL partnerem kampanii DOBRY MONTAŻ

Ruszyła II edy­cja ogól­no­pol­skiej kam­pa­nii „DOBRY MON­TAŻ„, któ­rej jed­nym z głów­nych part­ne­rów jest MAR­CO­POL. Jej celem jest edu­ka­cja i zbu­do­wa­nie świa­do­mo­ści inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych w zakre­sie dobrego mon­tażu wyro­bów sto­larki budow­la­nej – okien, drzwi, bram i fasad. Orga­ni­za­to­rem kam­pa­nii jest Zwią­zek Pol­skie Okna i Drzwi.

Zaan­ga­żo­wa­nie firmy MAR­CO­POL w kam­pa­nię „Dobry Mon­taż” wynika z faktu wpro­wa­dze­nia oferty firmy skie­ro­wa­nej do pro­fe­sjo­nalnych grup mon­ta­żo­wych, two­rzo­nej razem z uzna­nymi świa­to­wymi mar­kami jakimi są firmy ISO-Che­mie oraz SFS-Intec.

 Firma MAR­CO­POL dosko­nale zdaje sobie sprawę, jak waż­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na zado­wo­le­nie z użyt­ko­wa­nia takich pro­duk­tów jak okna i drzwi jest ich pro­fe­sjo­nalny i rze­telny mon­taż przy uży­ciu takich pro­duk­tów jak wkręty oścież­ni­cowe, kotwy czy pozo­sta­łych inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań jak Sys­tem JB-D oraz JBD® /L. Dla­tego aktyw­nie anga­żu­jemy się w edu­ka­cję zarówno grup mon­ta­żo­wych, jak i naszych przed­sta­wi­cieli han­dlo­wych. Takie ele­menty jak nie­za­wodne dzia­ła­nie pro­duktu, ener­go­osz­częd­ność, bez­pie­czeń­stwo dla mon­ta­ży­sty i użyt­kow­nika koń­co­wego sta­no­wią dla Nas pod­stawę, a jed­no­cze­śnie naj­wyż­szą war­tość naszej stra­te­gii  mówi Daniel Cyper­ling, Pro­duct Mana­ger w MAR­CO­POL Sp. z o. o. 

Dzia­ła­nia „DOBREGO MON­TAŻU” obejmą m.in. kam­pa­nię public rela­tions, pla­katy umiesz­czone w punk­tach dys­try­bu­cji part­ne­rów akcji oraz na bil­bor­dach zewnętrz­nych, na ich stro­nach inter­ne­to­wych i w kata­lo­gach pro­duk­to­wych, pro­wa­dze­nie dedy­ko­wa­nej kam­pa­nii strony inter­ne­towe.

W ramach akcji pla­no­wany jest także cykl spo­tkań ze stu­den­tami pol­skich uczelni tech­nicz­nych, a także pro­mo­cja przed­się­wzię­cia pod­czas naj­waż­niej­szych imprez bran­żo­wych, m.in. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Budow­nic­twa i Archi­tek­tury BUDMA 2016. Uro­czy­sty finał i pod­su­mo­wa­nie dzia­łań „DOBREGO MON­TAŻU” odbę­dzie się na VII Kon­gre­sie Sto­larki Pol­skiej.

„DOBRY MON­TAŻ” oprócz firmy MAR­CO­POL popie­rają wio­dące firmy zwią­zane z branżą sto­larki budow­la­nej, takie jak: AIB, Anwis, FAKRO, Hör­mann, POL-SKONE, PORTA KMI Poland, Pro­line, Soudal i Wiśniow­ski.

Udostępnij to!

Odpowiedz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *