Marcopol KLD Trading członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej

Z dumą informujemy, iż z dniem 1 września firma Marcopol KLD Trading jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej oraz Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Kali­nin­gradzka Izba Prze­my­słowo-Han­dlowa powstała w 1990 roku, jako jedna z pierw­szych w Fede­ra­cji Rosyj­skiej. Obec­nie Izba jest naj­więk­szym sto­wa­rzy­sze­niem przed­się­bior­ców obwodu kali­nin­gradz­kiego liczą­cym ponad 350 człon­ków. Kali­nin­gradz­kiej Izbie Prze­my­słowo-Han­dlo­wej dele­go­wane są liczne upraw­nie­nia, takie jak: wyda­wa­nie cer­ty­fi­ka­tów potwier­dza­ją­cych pocho­dze­nie towa­rów w Spe­cjal­nej Stre­fie Eko­no­micz­nej i zagad­nie­nia z zakresu mię­dzy­na­ro­do­wych prak­tyk bizne­so­wych.

Przy­ję­cie do Kali­nin­gradz­kiej Izby Prze­my­słowo-Han­dlo­wej jest sym­bo­lem uzna­nia dla naszej firmy jako wia­ry­god­nego i sta­bil­nego part­nera w bizne­sie, pro­wa­dzą­cego dzia­łal­ność na przej­rzy­stych zasa­dach.

Wśród korzy­ści, które daje fir­mie człon­ko­stwo w tej orga­ni­za­cji są m.in.:

  • moż­li­wość otrzy­ma­nia pozy­tyw­nej opi­nii­/po­twier­dze­nia wia­ry­god­no­ści ze strony Izby Prze­my­słowo-Han­dlo­wej naszej fir­mie dla poten­cjal­nych kon­tra­hen­tów i obec­nych part­ne­rów;
  • prawo pierw­szeń­stwa w otrzy­ma­niu infor­ma­cji o pro­jek­tach ustaw doty­czą­cych eko­no­micz­nej dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa
  • prawo do opi­nio­wa­nia pro­jek­tów ustaw

Udostępnij to!

Odpowiedz

Twój e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *